ਮਾਂ : ਤੂੰ Songs Channel ਵੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ . . .
ਧੀ : ਕਿਉਂ ਮਾਂ 🤔 ? ?

ਮਾਂ : ਤੇਰੇ #ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਆ ,
ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ
ਸੱਸ – ਨੂੰਹ ਵਾਲੇ ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ . . 😂😜😂

Leave a Comment