ਪਾ ਸੂਟ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਪੈਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ,
ਰੋਹਬ ਕੈਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਏ
LG ਦੇ ਰੌਂਦ ਜਿਹੀ ਨਾਰ,
KiLL ਗੱਬਰੂ ਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਏ...

Leave a Comment