ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ
ਰਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋ ਟੋਪ ਦੀ ਟਕਾਈ ਹੋਈ ਆ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ Biba ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ
Yaari ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ ... ;) :D

Leave a Comment