ਹੋ ਚੱਲੀ ਏ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਤੇ ਮਾਹੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਉਡੀਕਦਾ,
ਪੱਤਣ ਤੇ ਹੋਣਾ ਮਹਿਬੂਬ ਟੋਲਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਉਲੀਕਦਾ,
ਹਾਲ ਵੇ ਰੱਬਾ ਵੇ ਤੂੰ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੇ,
ਸੁਣ ਘੜਿਆ ਵੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵੀ ਮਾਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇ,
ਨਾਂ ਉਏ ਝਨਾਵਾ ਨਾਂ ਤੂੰ ਇੰਝ ਨਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੇ,
ਮੈਂਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਹੀਏ ਨੂੰ ਨਾਂ ਡੋਬ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰੇ ਮਾਰੀ ਵੇ,
ਹਾਏ ਨੀ ਕਾਲੀ ਰਾਤੇ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਤੂੰ ਪਰਦਾ ਰੱਖ ਲਵੀਂ,
ਮਾਹੀਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਨੀ ਤੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਵੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕ ਲਵੀਂ.....

Leave a Comment