ਹਨੇਰੀ ਆਣ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਾ ਪੇੜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ
ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ
ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਖੋ ਜਾਂਦੇ
ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਦੁਨਿਆ ਚ ਕਿਤੇ ਖੋ ਗਿਆ
ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚੇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡ ਵੱਡ ਖਾ ਜਾਂਦਾ
ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦਿਲ ਚ ਤੇ ਹੰਜੂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਲੈ ਕੇ ਸੋਂ ਗਿਆ...

 

Leave a Comment