ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਤੱਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ #CCD ਬਹਿ ਕੇ
ਲੰਘ ਗਈ ਤੂੰ ਅੜੀਏ ਮੋਢਾ ਜਿਹਾ ਜਦ ਖਹਿ ਕੇ,
ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾਈ ਐਸੀ ਮੇਰੀ Latte ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਨੀ
ਹੁਣ ਮੰਗਦੀ Number ਮੇਰਾ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ...

Leave a Comment