ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਦਾਤਾ,
ਮੈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਾ,
ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਤੂੰ ਹੋਣ ਨਾ ਦਵੇ
ਆਉਣ ਤੂਫ਼ਾਨ ਹਜਾਰਾਂ...

Leave a Comment