ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਖਮ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਕੇ #ਦਿਲ ਤੇ ਲੈ ਲਏ,
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਬੇਇੱਜਤ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਹਿ ਗਏ.....
ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ,
ਇੱਕਲੇ ਤੇਰੀ #ਯਾਦ 'ਚ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ....

Leave a Comment