ਥੋਡੀ Edited ਫੋਟੋ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ,
ਸਾਡੀ Natural ਫੋਟੋ ਵੀ Bore ਕੁੜੇ,
ਥੋਡੀ Good Night ਥੱਲੇ 100 Comment,
ਸਾਡੀ Sat Shri Akal ਵੀ Ignore ਕੁੜੇ :P

Leave a Comment