ਐਵੇਂ ਫੁਕਰੀ 😕 ਜਨਤਾ Ch ਗਿਣੀ ਨਾ,
ਨੀ ਮੁੰਡਾ High 😎 ਆ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦਾ...
ਟੌਹਰ 😎 ਦੇਖ ਕੇ ਕਈਆ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿੱਕਲੇ,
ਦੇਖ ਕੲੀਅਾਂ 👭 ਦਾ Blood ਘੱਟਦਾ ...

Leave a Comment