ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਜਿਹਾ ਰਹਿਣਾ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਏ
ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ #ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਗਈ ਏ
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕੱਲਾ ਜਿਉਣਾ ਮਰਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਏ
ਨੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਬਣ ਗਈ ਏ
ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਉਹ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਏ <3

Leave a Comment