ਜੇ ਮੇਰਾ ਏਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਏ
ਤਾਂ ਮੇਰੀ #ਜਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ
ਉਹਦੇ ਮਨ ਚ ਮੇਰਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੋਊਗਾ <3
ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ
ਆਸ ਨਾ ਛੱਡੀ ਭਰੋਸਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖੀਂ
ਮੈ ਜਲਦੀ ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਊਂਗਾ <3

Leave a Comment