ਨੀ ਤੂੰ #China ਦਾ Apple ਰੱਖ ਕੇ
ਹਵਾ ਕਰਦੀ ਆਂ
ਆਪਾਂ ਤੇ ਚੱਪਲ ਵੀ
#Apple ਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆਂ....... :D :P

Leave a Comment