ਤੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਆ ਕਿਤਾਬ ਸੱਜਣਾਂ
ਕਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਰ ਕੇ ਫਰੋਲੇ ਨ੍ਹੀ...
ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ. ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਿਆ
ਪਰ ਪੜ੍ ਹਕੇ ਕਦੇ ਬੋਲੇ ਨੀ...
ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸੱਜਣਾਂ
ਕਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਜ ਖੋਲੇ ਨੀ...

Leave a Comment