ਜੀ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਾਂ
ਤੂੰ ਹੋਈਂ ਨਾ ਵ਼ੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਜੀਨਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਔਖਾ
ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੌਖਾ
ਤੂੰ ਹੋਈਂ ਨਾ ਵ਼ੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ
ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਦਿਲ ਨੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚੂਰ ਚੂਰ :'(

Leave a Comment