ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ
ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ
ਤੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡਗੀ
ਸਾਲੀਏ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਅਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ
ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਭੱਜਗੀ !!! :P

Leave a Comment