Every Girl has Two Problems:
1. Kutta Kaise Dekh Raha Hai!
2. Kutta Dekh Bhi Nahi Raha!
Kutta Kare To Kare Kya?

Leave a Comment