ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਦੀ ਪਾਕ ਵਫਾ ਨੁੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ
ਕਮਜ਼ੋਰ #ਦਿਲ ਦੀ ਏ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਾਜੂ ਨਾਮ ਨੀ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ
ਵਿੱਛੜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੱਕੀ ਸੋਂਹ ਜੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ
ਕਾਸ਼ ! ਕਿਤੇ ਜੇ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਓੁਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦਾ...

Leave a Comment