ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ,
ਜੋ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਰਾ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਨੀ
ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਨੇ
ਤੂੰ ਕੀ ਕਮਲੀਏ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਜਾਣੇ ?
ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ...

Leave a Comment