ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਲੇ ਤੇਰੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ,
ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜੇ,
ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ ਰੱਬ ਦੀਆ ਕਰਮਾਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ,
ਯਾਰ ਹੁਣ ਹੋ ਗਏ Facebook ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੜੇ.....

Leave a Comment