ਲੀਡਰ ਚੋਰ ਤੇ ਆਸ਼ਕ
ਤਿੰਨੋ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨਾ...
ਬਾਣੀਆ ਤੇ ਸੁਨਿਆਰਾ
ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਤੋਲਦੇ ਨਾ…
.
ਜੋ ਪੱਤਣਾਂ ਦੇ ਤਾਰੂ
ਕਦੇ ਵਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦੇ ਨਾ
ਐਵੇਂ ਨਾ ਯਾਰ ਗਵਾ ਲੀਂ ਸੱਜਣਾ
ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜਦੇ ਨਾ .

Leave a Comment