ਕੋਈ ਏਨਾ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਵੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰਾ ਸੀ,
ਫੇਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਖੋ ਸਕਦਾ
ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਯਾਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਫੇਰ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਂ ਸਕਦਾ...

Leave a Comment