ਇਕ ਵਾਰ ਹੈਪੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਹੈਪੀ - ਦਸ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਦੇ
ਦੁਕਾਨਦਾਰ - ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣਗੇ
ਹੈਪੀ - ਚੱਲ ਫਿਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਭੁਜੀਯਾ ਦੇਦੇ

Leave a Comment