16-25 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
1 ਦੇ ਪਿੱਛੇ 22 ਜਾਣੇ ;)
.
26-35 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਰੀਕੇਟ ਬਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ
.
36-45 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਟੇਨਸ ਬਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਈ ਰੱਖ :D
.
45 ਸਾਲ ਤੋ ਬਾਅਦ ਗੋਲਫ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਿਨੀ ਦੂਰ ਜਾਵੇ ਉਨਾਂ ਈ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਏ...

Leave a Comment