ਜਮੀਨ👇ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ
☁ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੁਹਣ ਦੀ
ਫਿਤਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ...
👉 ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ
ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੀ 👨

Leave a Comment