ਆਜ ਦੂਰ ਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰ ਗਿਆ

ਅਪਨੀ ਯਾਦੋਂ ਕਾ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਗਿਆ

ਅਪਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਚ ਕਰ ਖਰੀਦਾ ਥਾ ਜਿਸੇ,

ਆਜ ਵੋ ਹੀ ਸਕਸ਼ ਹਮੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰ ਗਿਆ ... :(

Leave a Comment