ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ
ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ !!!

ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Comment