ਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ .......
ਪਾਉਂਦੀ ਸਿਧੇ ਰਾਹ ........
ਮੁਰਗੇ ਨਾਲ ਪੀਓ ਸ਼ਰਾਬ....
ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੂਡ ਖਰਾਬ.......
ਮੇਹਫਿਲ ਚ ਮਲ ਕੇ ਜਰਦਾ........
ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਰਦਾ.....  :D :P

Leave a Comment