** ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਚੋਟਾ ਅਸੀ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੋਏ --•
-- ਜਖਮਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੰਝ ਜਿੰਦ ਕੱਟੀ ਹੈ --•
-- ਜਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆ ਜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਲਿਖ ਸਕਦੈ --•
-- ਐਨੇ ਜਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਅਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਝੱਲੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਸਕਦੈ...

Leave a Comment