ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੇ #ਤਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਉਵੇਂ ਰੁੱਤ ਆਉਣ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਇੰਨਾ ਏਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿਲਾ ਕਿਸੇ ਤੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ :(

Leave a Comment