ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ:-
ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਾ ਫਿਰ...
ਨੀਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਦਾਂ Free
ਤੇ ਬੂਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁਰਾਬਾਂ Free

Leave a Comment