ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ
ਰਿੰਗ ਵੱਜਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਭਜਾਇਆ
ਕਿੰਝ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜਿਆ
ਗੱਲ ਠਹਿਰ ਕੇ ਕਰੀ ਨੀ ਹਾਲੇ ਸਾਹ ਚੜਿਆ...

Leave a Comment