ਅੱਜ ਕੱਲ #ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਹੋਣਗੇ !!!

ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ – ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ?
ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ – #Actor ਆ 😊
#TikTok ਤੇ 😁 ,

ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ?
ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ – #Army ਚ ਆ 😊
#PUBG 'ਚ 😁 😂

Leave a Comment