ਮੈਂ – ਮੰਮੀ ਆਹੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ
ਕੁੜੀ – ਨਮਸਤੇ ਆਂਟੀ ਜੀ 😊
ਮੰਮੀ – ਉਹ ਸਭ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ,
ਇਹ ਦੱਸ
.
.
.
ਅੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ? 🙄😜

Leave a Comment