ਮੈਂ – ਪਾਪਾ All Out ਚਲਾ ਦਿਓ
ਪਾਪਾ – ਬੇਟਾ All Out ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ
ਮੈਂ – ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ , ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ
ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਆ 😜😝

Leave a Comment