ਇਕ ਵਾਰ ਤਿੰਨ #ਅਮਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਕ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ
ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ "...
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕੀ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਵੇ ?
ਪਹਿਲਾ ਕਹਿੰਦਾ:- #ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ "
ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ:- ਚਲੋ ਡਿੱਗੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ "
ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ:- ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਾਲੀਓ ਜਲਦੀ ਕਰੋ
ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ਤੇ ਉਤੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਹੈ ਨੀ... :D :P

Leave a Comment