ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨਾਣੇ ਛੱਡ ਤੇ
ਟੁੱਟੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੁਆਬ ਨਵੇਂ ਸਜਾਣੇ ਛੱਡ ਤੇ
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤਾਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਕਾਫੀ ਏ
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੱਜਣ ਬਨਾਣੇ  ਛੱਡ ਤੇ.....

Leave a Comment