ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ,
ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ <3
ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ,
ਪਰ ਤੇਰੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ <3

Leave a Comment