ਮੈ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਆਪ ਮਾਲਕ ਆਂ
ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਈ,,,
ਰੋਅਬ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਈ ਤੇ ਨਾ ਰੋਅਬ ਕਿਸੇ ਤੇ ਝਾੜਿਆ ਨਈ
ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਆਂ ਬੱਸ ਉਸ ਰੱਬ ਤੋਂ
ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮਾਰਿਆ ਨਈ !!!

Leave a Comment