ਦੁੱਖ ਮੈਥੋਂ ਲਿਖ ਨਈ ਹੋਣਾ ..
ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ ਪੀੜ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ..
ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਨਈ ਲਗਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ
ਜੀਹਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਮੈ ਅੜੀਏ ਤੂੰ ਬਣਦੀ ਸੀ ਰਾਣੀ ....

Leave a Comment