ਜਦੋਂ ਮਨ ਖਿੜਿਆ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕਪੜੇ ਵੀ
ਰੰਗਦਾਰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਗਦੇ ਹਨ
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਰੰਗ ਤਾਂ
ਆਪਣੇਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਉਪਜਦੇ ਹਨ 👌

Leave a Comment