ਦਿਮਾਗ ਉਪਰ ਲੋਡ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਰਨੇ ਦਾ,
ਗਲ ਵਿਚ ਚਿੱਘੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਲਿਆ ਫਾਹਾ ਜਦ ਪਰਨੇ ਦਾ...
ਕਾਇਰ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ,
ਦਰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਜਾਓ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਮਰਨੇ ਦਾ...

Leave a Comment