ਸ਼ਕਲੋਂ ਮਾੜੇ ਨੀ ਪਰ ਅਕਲੋਂ ਠੀਕ ਹੀ ਆਂ
ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਸੀਂ ਮੁੱਡ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਹਾਂ

ਚੰਗਿਆ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨੀ ਮੰਦਿਆ ਨਾਲ ਮੰਦੇ ਆਂ
ਨੀ ਤੂੰ Shehran ਬਣ ਚੱਲੀ
ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਜੇ ਚੰਗੇ ਆਂ, ਦੇਸੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਆਂ !

Leave a Comment