punjabi status Punjabi Punjabi Status Punjabi Comment

ਮਾੜਾ ⌚ ਟਾਇਮ ਲੰਘਿਆ
ਚੰਗਾ ਆ ਗਿਆ..🙏 🙏..💯%..
ਜਿਨਾ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਲਗਦੇ ਸੀ 😔
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਛਾ ਗਿਆ 😎👥😎..

punjabi punjabi status punjabi comment

Leave a Comment