ਕੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਦਰਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ...
ਅਸੀਂ ਹਾਸੇ ਵੀ ਗਵਾਏ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ...
ਤੂੰ ਕਾਫਿਰ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕੀਤਾ
ਕਦੇ ਵੇਖੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ.....

Leave a Comment