ਅਸੀਂ ਉਡੀਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ,
ਕੀ ਪਤਾ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਚੋ ਮਿਲਣ ਦੀ,
ਕੀ ਪਤਾ ਓਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੌਂਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ....

Leave a Comment