ਐਵੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਗਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਕੀ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਨੀ
ਕਈ ਨੱਚ ਦੀ ਆ ਖੁਦ ਸਗੇ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਨੀ ,
ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਲਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ,
ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਜਤ ਗਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ।।

Leave a Comment