ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਗਿਆ
ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ:-
10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇ
ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ

ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ :-
ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ,
ਮੰਗ ਕੀ ਮੰਗਦਾ ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ:-  ਬਾਬਾ,
ਮੇਰੇ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ 😀😜

Leave a Comment