ਮੇਹਨਤੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਰਾਂਝਾ ਬਣਿਆ
ਲਵ ਸੌੰਗ ਹੀ ਬਜਾਉੰਦਾ ਅੱਜਕੱਲ ਫੋਰਡ ਤੇ
ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜਤਾ ਤੈ ਮੁੰਡਾ ਗੋਰੀਏ
ਚੋਬਰਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਮੋੜ ਤੇ

Leave a Comment