ਬੁੱਝਣੇ ਲੱਗੇ ਦੀਏ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਉ ਮੇਂ
ਅਬ ਰਹਾ ਨਾ ਦਮ ਮੇਰੀ ਸਜਾਉ ਮੇਂ
ਮੌਤ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿਆ ਖੂਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ
ਭੀਗੀ ਪਲਕੋਂ ਪਰ ਨਾਮ ਤੁਮਾਹਰਾ ਹੈ !!!

Leave a Comment